Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Dış Ticaret ile ilgili Ulusal ve Uluslararası değerli kuruluşları gümrük idarelerinde ve bağlantılı diğer kamu kurum ve kuruluşlarında başarıyla temsil eden YILMAX GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ bu kuruluşlar ile gümrük idareleri arasında eşyanın gümrük işlemlerinin yerine getirilmesi sürecinde veya öncesinde/sonrasında ortaya çıkan teknik idari ve hukuki uyuşmazlıklar için itiraz ve bunların çözümünde/karara bağlanmasında ileri düzeyde bir tecrübe ve birikime sahiptir.

Uzun yıllar içerisinde kazanılan bu tecrübe ve birikim ile YILMAX GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, 

  • Gümrük idareleri ile yaşanan teknik idari ve hukuki uyuşmazlıkları öncelikle kendi bünyesinde oluşturduğu risk kontrol servisi ile etüt ederek uygunluk değerlendirmesi yapar ve neticesinde konu ile ilgili bir değerlendirme raporu hazırlar.
  • Hazırlanan bu değerlendirme raporunu uzun yıllardır çözüm ortağı olarak birlikte çalıştığı gümrük ve dış ticaret mevzuatı alanında uzman hukukçular ile birlikte değerlendirerek çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek bu uyumsuzlukların ve risklerin en hızlı etkin ve doğru bir şekilde sonuca ulaştırılması giderilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
  • YILMAX Gümrük Müşavirliği’nde özellikle idari itiraz ve dava açma sürelerinin takibi konusuna azami dikkat edilir bu süreler ve diğer tüm hususlar bilgisayar ortamında kayıt ve takip edilip ilgili tüm taraflar bu ve benzer bağlantılı hususlarda anlık olarak bilgilendirilir. İdari ve hukuki aksiyonların zamanında alınmasını sağlayacak hukuki metinler büyük bir titizlikle Kanun’a uygun bir şekilde tasarlanır ve hazırlanır, uygulanması için gerekli çalışmalar büyük bir dikkatle yapılır. 

Hukukun uygulanışı açısından hem avukatlara hem de yargının diğer kurucu unsurları olan hakim ve savcılara ışık tutan, geçmiş faaliyetlerin yaşayan ve gerçek delilleri olan EMSAL KARARLAR -İÇTİHATLAR (Gümrük idareleri ve/veya Mahkemelerin vermiş olduğu), YILMAX Gümrük Müşavirliği’nde firma bazında tek merkezden kontrol ve takip edilerek hem geleneksel hem de elektronik ortamda özenle arşivlenir. Gümrük idareleri ile müşavirlik hizmeti verdiğimiz firmalar arasında doğan uyuşmazlıklara ilişkin ön çalışmalar, uzlaşmalar, idari itirazlar, idari dava süre ve usulleri vb. işlemler arşivlenen bu emsal kararlar ( içtihatlar) ışığında yapılır. Ayrıca firmamız bünyesinde geliştirilen donanım, yazılım ve alt yapı ürünleri ile müşterimiz, gümrük idareleri ve bağlantılı diğer kurum ve kuruluşlar ile yaşadığı teknik idari ve hukuki uyuşmazlıkların hukuki süreçlerinin tamamını bizzat takip ve kontrol ederler. 

YILMAX Gümrük Müşavirliği’nin Hukuki Danışmanlık Hizmetleri arasında,

  • Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatı ile ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması,
  • Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediği veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı gümrük idaresine düzeltme talebinde bulunulması, itiraz yapılması, vergi mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi, 
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinden herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla müşterilerimize yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmalarını hazırlanması hizmetleri de bulunmaktadır.
 

Kısaca, YILMAX GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ’nin uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasında, işletmelerin haklarının korunması, mağduriyetlerinin giderilmesi ve maliyetlerin en aza indirilmesi açısından sayılamayacak kadar yararlar bulunmaktadır. YILMAX, yukarıda belirtilen tüm süreçlerde değerli müşterilerini doğru yönlendirerek onlara profesyonel Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Hizmetleri sunmanın ayrıcalığını yaşamakta ve yaşatmaktadır.